ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie – SEA

 • vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente podľa § 5 a prílohy  č. 2 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení
 • vypracovanie správy o hodnotení o strategickom dokumente podľa § 9 a prílohy č. 4 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení
 • vypracovanie odborných posudkov podľa § 13 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení
 • poradenstvo k procesu SEA
 • moderovanie a príprava verejných prerokovaní strategických dokumentov

Posudzovanie vplyvov stavieb, zariadení a činností na životné prostredie – EIA

 • vypracovanie zámeru podľa § 22 a prílohy č. 9 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení vypracovanie správy o hodnotení podľa § 31 a prílohy č. 11 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení
 • vypracovanie oznámenia o zmene činnosti podľa § 18 zákona č. 24/2006  Z.z. v platnom znení
 • vypracovanie odborných posudkov podľa § 36 zákona č. 24/2006  Z.z. v znení neskorších predpisov
 • vypracovanie vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania alebo zo záverečného stanoviska podľa §140c zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení
 • poradenstvo k procesu EIA
 • moderovanie a príprava verejných prerokovaní

Monitoring životného prostredia

 • realizácia komplexného alebo čiastkového monitoringu životného prostredia pre zložky fauna, vegetácia, poľovná zver, pôda, kvalita vôd, hluk a vibrácie a kvalita ovzdušia

Outsourcing environmentálnej agendy v oblastiach

 • vodné hospodárstvo
 • ochrana ovzdušia
 • odpadové hospodárstvo
 • ochrana prírody a krajiny

Environmentálne poradenstvo

 • oblasti ochrany ovzdušia, odpadov, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny
 • vypracovanie dokumentácií pre územné konanie a stavebné povolenie – časť životné prostredie
 • vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií  –  časť životné prostredie
 • vypracovanie krajinno-ekologických plánov
 • vypracovanie územných systémov ekologickej stability – USES
 • vypracovanie programov odpadového hospodárstva
 • výkon environmentálneho dozoru na stavbách
 • výkon environmentálneho auditu

Ostatné

 • vzdelávanie v oblasti legislatívy životného prostredia

V spolupráci s tímom našich spolupracujúcich expertov zabezpečíme

 • akustické a vibračné štúdie
 • emisné štúdie
 • emisno – technologické posudky
 • rozptylové štúdie
 • hodnotenie dopadov na zdravie ľudí
 • dendrologické prieskumy a dendrologické posudky
 • projekty sadových úprav
 • vypracovanie žiadostí IPKZ a súvisiace poradenstvo

REFERENCIE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Od vzniku firmy sme sa podieľali na viac ako 240 environmentálnych projektoch v oblasti energetiky, drevospracujúceho a chemického priemyslu, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, ostatných priemyselných odvetví, polygrafického priemyslu, potravinárskeho priemyslu, stavebného priemyslu, infraštruktúry, poľnohospodárskej výroby, vodohospodárskych stavieb, dopravnej infraštruktúry, ťažobného priemyslu, športu a rekreácie a monitoringu zložiek životného prostredia.

Prehľad našich referencií
kontaktná osoba RNDr. Elena Peťková
telefonický kontakt 00421 903 259 534

V oblasti architektúry sa zameriavame okrem iného na projektovanie stavieb a inžinierske činnosti.

ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÍCTVO

kontaktná osoba Ing. Ján Peťko
telefonický kontakt 00421 903 259 531